Tak pracujemy

Trener Metody Ortograffiti – certyfikat

document

Polskie Towarzystwo Dysleksji Oddział Terenowy nr 107 w Obornikach zaprasza nauczycieli oraz uczniów klas I-III do wzięcia udziału w Konkursie.

REGULAMIN PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU

„UCZEŃ PODWÓJNIE WYJĄTKOWY” – ORTOGRAFICZNA GRA DYDAKTYCZNA

ZORGANIZOWANY W ZWIĄZKU Z TYGODNIEM ŚWIADOMOŚCI DYSLEKSJI

Cel konkursu

 

 1. Zachęcenie uczniów oraz nauczycieli do czynnego zainteresowania się tematyką dysleksji.
 2. Rozwijanie zdolności motorycznych.
 3. Rozwijanie koncentracji uwagi, orientacji przestrzennej oraz percepcji wzrokowej.
 4. Uwrażliwienie na poprawność ortograficzną.
 5. Rozwijanie zdolności twórczych oraz wiary we własne możliwości.

Organizator konkursu

 1. Organizatorem konkursu jest:

Polskie Towarzystwo Dysleksji

– Oddział Terenowy nr 107 w Obornikach

 1. Adres: Słonawy 42 A, 64-600 Oborniki
 2. Osoby upoważnione do udzielania informacji na temat konkursu:

Przewodnicząca : Anna Czapla nr tel. 607 538 666

W-ce przewodnicząca: Magdalena Romańczak – Sroka nr tel.  601 292 576

e-mail: ptd.oborniki@gmail.com

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.

Założenia organizacyjne

 1. Organizacja konkursu oraz nagrody przyznawane w konkursie finansowane są ze środków własnych Polskiego Towarzystwa Dysleksji – Oddział Terenowy nr 107 w Obornikach oraz ze środków pozyskanych od prywatnych sponsorów.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem szkół podstawowych, wśród uczniów tychże szkół, w klasach I – III oraz wśród chętnych dzieci uczęszczających na zajęcia świetlicowe.
 3. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 4. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej nie publikowanymi, nie przedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na Konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o powyższych faktach.
 5. Prace mogą być wykonane dowolną techniką.
 6. Prace mogą być przestrzenne.
 7. Prace nie mogą przekraczać wielkości 1m/1m.
 8. Tematyka prac: Gra Planszowa odnosząca się do zasad ortografii.
 9. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie prac przez Polskie Towarzystwo Dysleksji –

Oddział Terenowy nr 107 w Obornikach

na następujących polach eksploatacji:

– druk w dowolnej liczbie publikacji i dowolnym nakładzie, używania w internecie oraz innych formach utrwaleń

– prezentacja prac na wystawach organizowanych w celu popularyzacji świadomości dysleksji

 1. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych ( Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia. 29.08.1997, Dz.U.Nr. 133, poz. 833, z późn. zm.)
 2. Prace wysłane do konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa własności złożonych egzemplarzy prac.
 3. Prace niespełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez Komisję Konkursową.
 4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zniszczenie prac w trakcie ich transportu.
 5. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.

 

                                         Ocena prac konkursowych

 1. Każda ze szkół może przesłać dowolną ilość prac, z zastrzeżeniem, iż jeden uczeń może wykonać tylko jedną pracę.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej laureatów.
 3. Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób:

– trafność doboru tematu pracy,

– jakość wykonania,

– oryginalność,

– stopień trudności wykonania.

 1. Każda praca powinna zawierać: imię, nazwisko autora, klasę oraz adres szkoły.
 2. Każdy z uczestników otrzyma dyplom, trzy najlepsze prace zostaną uhonorowane nagrodami rzeczowymi.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania większej liczby wyróżnień w przypadku wysokiego poziomu artystycznego Konkursu.
 4. Prace należy składać osobiście, przesyłać pocztą lub przesyłką kurierską na koszt nadawcy, do dnia 9 października 2016, decydująca jest data stempla pocztowego.

 

Adres do nadsyłania prac:

                                    Polskie Towarzystwo Dysleksji

                            – Oddział Terenowy nr 107 w Obornikach

                                                           Słonawy 42 A

                                                 64-600 Oborniki

z dopiskiem                           „Praca konkursowa”

 1. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne.

Informacje dodatkowe

 

 1. Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie

https://www.facebook.com/PolskieTowarzystwoDysleksji/?fref=ts

 1. Osoby nagrodzone oraz wyróżnione zostaną powiadomione poprzez opiekuna Konkursu o wynikach Konkursu w terminie do 24 października 2016 roku.
 2. Od listopada 2016 roku prace laureatów, jak również pozostałe prace zgłoszone do konkursów będą prezentowane na stronie internetowej

Polskie Towarzystwo Dysleksji

– Oddział Terenowy nr 107 w Obornikach

 1. Polskie Towarzystwo Dysleksji – Oddział Terenowy nr 107 w Obornikach zastrzega sobie prawa do zorganizowania wystawy pokonkursowej z wykorzystaniem nadesłanych prac.

 

Certyfikat – Anna Czapla

Certyfikat – Gabinet Dobry Start

W lipcu
Gabintet Dobry Start
będzie nieczynny

W sierpniu
gabinet będzie czynny w godzinach: 8:00 – 14:00

Zapraszamy !!

Uwaga, uwaga !! Konkurs

 Gabinet Terapii Pedagogicznej Dobry Start
ogłasza konkurs dla wszystkich zainteresowanych
– nie musisz być nauczycielem, by wziąć w nim udział.
Jak zmotywować ucznia do pracy? Jak go zachęcić do działania?
Macie jakieś ciekawe i sprawdzone pomysły?
Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest:
1. Polubienie strony: https://www.facebook.com/terapiapedagogiczna/
2. Udostępnienie na stronie lub przesłanie na adres:
kontakt@terapia-dobry-start.pl
odpowiedzi na pytanie: JAK ZMOTYWOWAĆ UCZNIA DO NAUKI ?
Na odpowiedzi czekam do 1.06.2016 r.
Najciekawsze propozycje zostaną zaprezentowane na stronie
internetowej oraz na facebookowym funpage.
Nagrodami dla dwóch najciekawszych propozycji będą:
1. Słownik ortograficzny wydawnictwa Greg zawierający 40 000 haseł
2. M. Barańska: Kramik. Ćwiczenia korekcyjno – kompensacyjne. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia, 2014.

Zapraszam !!!

nagroda konkurs

Warsztaty dla rodziców

Gabinet Dobry Start we współpracy z Zaczarowanym Przedszkolem oraz Akademią Wiedzy i Zabawy w Obornikach organizuje warsztaty dla Rodziców – temat warsztatów: „Przedszkolak przyszłym uczniem”. Wszystkich Rodziców wymienionych placówek serdecznie zapraszamy !!! 13128824_10208290387271106_1838226425_o

 

 

Rodzina 3+

Jest mi niezwykle miło, że Dobry Start z dniem 1.04.2016 r. rozpoczął współpracę z Gminą Oborniki w zakresie udzielania rabatów osobom posiadającym obornicką oraz ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny1projekt_logoCDR